Třída

ELEKTROTECHNIK PRO AUTOMATIZACI A ROBOTIZACI

Střední škola Edvarda Beneše v Břeclavi se svými partnery,
břeclavskou mezinárodně úspěšnou inovativní výrobní
společností Fosfa a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně,
otevírá pro školní rok 2024/2025 nový a unikátní studijní obor s maturitou.

Budoucnost s jistotou!

Elektrotechnika je obor pro 21. století

 

Svět se neobejde bez elektrické energie a moderní svět se neobejde bez elektroniky. Elektrotechnika se tak stává jedním z nepostradatelných oborů – sahá od těch nejjednodušších zařízení až k těm nejsložitějším, jako jsou počítače, roboty či atomové elektrárny.

 

Studium elektrotechniky s důrazem na automatizované a robotické systémy a především se zvýšenými nároky na praktické dovednosti tak znamená jistotu budoucího dobře hodnoceného uplatnění v širokém spektru výrobních podniků.

Proč studovat Třídu F

Povede vás zkušený a odborně erudovaný pedagogický tým, doplněný o experty FSI VUT v Brně.

„Propojení naší školy s nejmodernější praxí společnosti Fosfa a fakultou Strojního inženýrství VUT v Brně dává základ nové budoucnosti výuky.“

Jiří Uher

ředitel Střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi

Získáte praxi na nejvyspělejších technologiích v provozech světově úspěšné společnosti.

Máme učebny vybavené nejvyspělejší technikou pro výuku a disponujeme i moderním Domovem mládeže.

„Elektrotechnik je člověk, který vdechuje chladným železným konstrukcím život a duši. V Průmyslu 4.0 nebude možné bez něj vůbec existovat.“

Jiří Marek

zástupce ředitele Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, profesor Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

„Informace nejsou znalosti a znalosti nejsou dovednosti.“

Milan Zelený

významný česko-americký ekonom, emeritní profesor newyorské Fordham University

Uplatnění absolventů

 • Ovládání, provoz a údržba robotických systémů a automatizovaných výrobních technologií.
 • Montáž, provoz a servis zařízení v systémech IoT.
 • Provoz a využití aditivních technologií.
 • Provoz a údržba systémů digitálního dvojčete.
 • Výroba, montáž, provoz, údržba a servis elektroniky a elektrozařízení.
 • Montáž zařízení pro měření a regulaci.

Co získá náš absolvent

 1. Porozumění

  Bude rozumět základním principům mechatroniky, digitalizace a automatizace.

 2. Praxi

  Bude umět oživovat, ovládat, provozovat, diagnostikovat, udržovat i opravovat složitá robotická zařízení.

 3. Flexibilní orientaci

  Bude vybaven odbornými znalostmi s mezioborovými souvislostmi v problematice digitalizovaných průmyslových zařízení.

 4. Dovednosti pro 21. století

  Teoretické znalosti doplní jazykovou vybaveností i praktickými dovednostmi, díky nimž dokáže uspět ve všech výrobních sektorech i na mezinárodním trhu práce.

 • Třída F, to je zcela nový studijní obor Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci. Jde o inovaci oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Základ učebních osnov je víceméně totožný, s drobnými odchylkami v počtu vyučovacích hodin u jednotlivých předmětů.

   

  Unikátní obor vznikl ve spolupráci Střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi, mezinárodně úspěšné břeclavské inovativní výrobní společnosti Fosfa a prestižní Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

   

  Studium bude oproti běžným učebním oborům tohoto typu náročnější, protože v prvních třech ročnících naplňuje maximální možný počet 35 vyučovacích hodin týdně.

   

  O výjimečnosti Třídy F svědčí i to, že si v tomto maturitním oboru mohou žáci ve 3. ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat tak výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Navíc se výuka této třídy přesouvá do budovy na nábřeží Komenského, v níž jsou situovány třídy všech maturitních oborů SŠ EB Břeclav.

 • Dlouhodobě se opírá o odborně kvalitní pedagogický tým, disponuje moderně vybavenými učebnami i Domovem mládeže. V rámci výuky vede studenty k hlubšímu poznání, v praxi pak k samostatnému řešení projektů. Výuku doplňují odborné exkurze do podniků i účast na odborných výstavách a veletrzích. I proto se pyšní úspěchy v celostátních soutěžích či titulem Škola doporučená zaměstnavateli.

 • Druhá největší fakulta VUT v Brně. Zaměřuje se na perspektivní technické obory. Patří na přední místa v žebříčku strojních fakult, je 10. nejvýkonnější institucí v českém výzkumu, trvale spolupracuje se zahraničními vzdělávacími institucemi. Díky kvalitě výuky má 60 % jejích absolventů zajištěnou práci již během studia, dalších 33 % ji získá během následujících 3 měsíců.

 • Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost. Fosfa je 10. nejlepší firma v České republice a patří mezi 0,1 % nejdůvěryhodnějších firem v Evropě.

 • Od 1. do 20. února 2024 lze podat přihlášku prostřednictvím Digitálního přihlašovacího systému na adrese www.dipsy.cz nebo osobně či korespondenčně na adresu školy.

 • Přijímací zkoušky do Třídy F se pro školní rok 2024/2025 nebudou nijak odlišovat od běžných přijímacích zkoušek na jiné maturitní obory. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy.

 • 30 žáků.

 • Jde o technický obor, ale je samozřejmě otevřen i dívkám a dívky nejsou výjimkou. Podmínkou úspěšného absolvování je především skutečný zájem o obor.

 • Uvádět do provozu, ovládat, provozovat, diagnostikovat, udržovat i opravovat složitá robotická zařízení.

   

  Porozumí základním principům mechatroniky, digitalizace a automatizace.

   

  Získá flexibilní orientaci v problematice digitalizovaných průmyslových zařízení, navíc s přesahem v podobě mezioborových souvislostí.

   

  V souhrnu získá teoretické, jazykové i praktické dovednosti, díky nimž dokáže uspět ve všech výrobních sektorech i na mezinárodním trhu práce.

 • Všude tam, kde lze využít umění oživovat, ovládat, provozovat, diagnostikovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení včetně těch nejsložitějších – robotických systémů, automatizovaných výrobních technologií, kolaboratorních i autonomních inteligentních zařízení, internetu věcí, aditivních technologií i digitálního dvojčete.

 • V prvním až třetím ročníku má v osnovách Třída F tři hodiny anglického jazyka týdně, v maturitním čtvrtém ročníku pak dokonce čtyři. A v nabídce předmětů bude i nepovinný druhý cizí jazyk a semináře zaměřené na odbornou profesní terminologii v angličtině, případně němčině. Ambicí pro budoucnost je povinná výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce.

 • S ohledem na maturitní obor tvoří učební osnovu ve Třídě F tyto předměty:

   

  Z povinných předmětů jsou to Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Občanský základ, Dějepis, Fyzika, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova a Informační a komunikační technologie.

   

  Mezi předměty specializace patří Ekonomika, Základy elektrotechniky, Elektrotechnologie, Technická dokumentace, Elektrická měření, Elektrická měření – cvičení, Elektronika, Elektronická zařízení, Automatizace, Číslicová technika, Robotika a Programování.

 • Bude mít podobu přednášek, workshopů a seminářů předních českých odborníků technických, přírodovědných i humanitních oborů, které nebudou povinné, ale budou studentům tohoto oboru přístupné.

   

  Jejich cílem bude vyložit studentům základní mezioborové souvislosti, které tito odborníci během své praxe a vědecké práce objevili. Jejich pochopení, jak ukazuje praxe, je totiž pro akceschopnost a adaptibilitu studenta v dnešní dynamické době naprosto nezbytné.

 • Pedagogický tým je složen z pedagogů, kteří splňují podmínky k výuce na SŠ. Vyučující odborných předmětů jsou absolventi odborných vysokých škol a mají potřebné vzdělání pro výkon pedagogické praxe. Pedagogický tým Střední školy Edvarda Beneše pak doplňují jako učitelé i doktoři a doktorandi z VUT v Brně, kteří jsou na předních místech ve výzkumu digitalizace, automatizace a robotizace v průmyslu. Dle potřeby budou příležitostně zapojeni jako hostující učitelé i docenti a profesoři.

   

  Výuka bude realizována nejenom formou klasických přednášek, ale bude mít také podobu praktických ukázek aktuálních směrů digitalizace s pomocí virtuální reality, kdy budou studenti napojeni například na digitální dvojčata.

   

  Důraz bude kladen nikoliv na pouhé zapamatování si informací, ale hlavně na jejich pochopení a mezioborové souvislosti.

 • Praxi organizujeme ve dvoutýdenních cyklech takto:

   

  V prvním ročníku tři dny praxe s šesti hodinami, ve druhém čtyři dny s šesti hodinami a ve třetím pak čtyři dny se sedmi hodinami praxe. Ve čtvrtém ročníku – při snaze posílit důraz na maturitní předměty – bude praxe opět sedmihodinová, ale bude probíhat pouze dva dny v cyklu.

   

  V rámci praxe budou studenti moci pod dohledem zkušených expertů využívat nejvyspělejší technologie přímo v provozech břeclavského závodu společnosti Fosfa. Budou se také podílet na řešení konkrétních a reálných projektů výroby.

 • Především bude rozsáhlejší a více zaměřená na automatizační a robotické technologie, které Fosfa běžně ve svých provozech využívá. Studenti se také budou, zvláště ve vyšších ročnících, více zapojovat do řešení konkrétních problémů a projektů v reálném prostředí výroby.

 • Setkají se s celým průřezem technologií používaných nejen v potravinářském nebo chemickém průmyslu. Jedná se zejména o řídící systémy, roboty, zařízení pro měření a regulaci a různé druhy snímačů či diagnostických zařízení.

 • Praxe pak bude probíhat pod vedením nejzkušenějších specialistů inovativní výrobní společnosti Fosfa a na jejích nejvyspělejších technologiích.

   

  Vybraní specialisté společnosti Fosfa s dlouholetou praxí z mezinárodního průmyslového odvětví. Mají zkušenosti s návrhem, instalací a provozem technologických celků i dílčích zařízení v Německu, případně Kazachstánu. Účastní se pravidelně různých školení a neustále pracují na zvyšování své kvalifikace.

 • Vybraní studenti budou mít možnost podívat se do výrobního závodu v Německu a po úspěšném absolvování studijního oboru a splnění odborných a jazykových předpokladů zde i přímo dlouhodobě působit nebo vyjíždět k jednorázovým projektům v rámci působení v břeclavském závodě.

 • Domov mládeže může využívat každý žák studující SŠ v ČR.

 • Škola se pokouší dostat do programu Erasmus. Partnerskou školou je Stredná priemyselná škola dopravná v Trnavě na Slovensku.

 • Absolvent může být využit na pozicích provozního elektrikáře, specialisty měření a regulace, seřizovače, specialisty pro automatizaci, diagnostika nebo metrologa. S postupným nabíráním praxe a zvyšováním odbornosti může dále kariérně růst a uplatnit se jako specialista pro elektro problematiku u nových projektů v týmu investic, případně jako vedoucí jednotlivých technických týmů.

 • Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně jako vrcholový článek ve vzdělávacím systému České republiky hraje roli poskytovatele jistoty přenosu posledních trendů do vyučovaných předmětů. Podíl na výuce bude v počátcích v několika předmětech, nicméně do budoucna předpokládáme zvýšení tohoto podílu.

 • VUT v Brně má bohaté zahraniční kontakty se spřátelenými univerzitami – Fraunhoferovým ústavem počínaje a podobnými vysokými školami zejména v Evropě konče.

   

  Bude možné uspořádat hostující přednášku špičkových výzkumných pracovišť na SŠ EB v Břeclavi, aby si žáci udělali představu, jak probíhá výuka na těchto pracovištích. Jistě bude možné i daná pracoviště navštívit.

   

  Pokud se absolventi oboru Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci na SŠ EB v Břeclavi stanou v budoucnu posluchači VUT v Brně, tak v rámci studijních pobytů bude určitě možné takovou stáž i absolvovat.

 • Současnost se vyznačuje nesmírně dynamickým technologickým vývojem, společnost prochází hlubokou proměnou a je vysoce pravděpodobné, že tato dynamika nebude klesat, spíše naopak.

   

  Cílem studia není připravit studenty v jedné odbornosti, protože to bude pro budoucí uplatnění nedostatečné. Stále více se ukazuje, že pro úspěch jsou důležité mezioborové vazby a osobnostní potenciál. Obor chce proto pro praxi připravit studenty maximálně adaptabilní – výborně teoreticky vybavené, s potřebnými řemeslnými dovednostmi a schopné aplikovat své vědomosti i dovednosti v praxi v nejrůznějších oborech.

   

  Výuka je vedena na základech baťovských principů, které jsou uplatňovány i v břeclavské společnosti Fosfa. Studium je také založeno na hodnotách jako jsou respekt, úcta, sebedisciplina, odpovědnost, pracovitost, důvěra a spolupráce – bez nich je totiž skutečný a dlouhodobý úspěch nedosažitelný.

 • Bude nejen pokračovat, ale bude se i rozvíjet. Dnes je to zcela unikátní projekt, který spojuje kvalitní střední školu, prestižní univerzitu a špičkovou výrobní firmu. Je první svého druhu v České republice, ale věříme, že bude úspěšný.

   

  Na Břeclavsku jej bude Fosfa jako hybatel projektu dále rozvíjet, cílem je těsnější spolupráce se základními školami, protože všechny výzkumy ukazují, že talent a dovednosti je nutno podchytit a rozvíjet co nejdříve. A bylo by odměnou, kdyby podobné projekty rozvíjely i jiné školy, jiné univerzity a jiné společnosti v dalších regionech.

Blog

 • 07. 07. Jak to dělá FOSFA

  FOSFA: Na Třídu F jsme připraveni!

 • 04. 07. Jak to dělá FOSFA

  PARADOX OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 14. 06. Zajímavosti

  ROBOTI UŽ JDOU IV.

 • 04. 06. Zajímavosti

  ROBOTI UŽ JDOU III.

 • 31. 05. Jak to dělá FOSFA

  Proaktivní údržba je základ výroby budoucnosti

 • 16. 05. Zajímavosti

  ROBOTI UŽ JDOU II.

 • 09. 05. Zajímavosti

  ROBOTI UŽ JDOU I.

 • 17. 04. Zajímavosti

  Platí Baťovo ikonické motto i v době umělé inteligence?

 • 12. 04. Ze života třídy F

  Kdo bude třídním ve Třídě F?

 • 15. 03. Ze života třídy F

  Těšíme se na první žáky

 • 15. 03. Studium

  Proč studovat třídu F

 • 02. 03. Jak to dělá FOSFA

  Aditivní výroba

Zajímá vás něco? Potřebujete poradit?

Zeptejte se.

Jitka Kovaříková

Vedoucí studijního oddělení

+420 724 645 833